تبلیغات
بانک اطلاعات شهری کرج - ادارات تامین اجتماعی استان البرز
بانک اطلاعاتی تلفن مشاغل کرج و استان البرز


اطلاعات بیشتر ...                             ادارات تامین اجتماعی استان البرز :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

تامین اجتماعی ـ اسناد پزشکی ـ امورمالی

دهقان ویلای دوم

۴۴۳۳۰۰۸

2

تامین اجتماعی ـ اسناد پزشکی ـ تلفنخانه

دهقان ویلای دوم

۴۴۳۱۱۴۰- ۳

3

تامین اجتماعی ـ اسنادپزشکی ـ مدیریت

دهقان ویلای دوم

۴۴۳۳۰۰۹

4

تامین اجتماعی ـ شعبه ۱ ـ معاونت

دانشکده

۲۲۴۹۱۳۲

5

تامین اجتماعی ـ طب کار

سه راه رجایی شهر ـ یاسر ۳

۴۴۳۹۹۰۷

6

تامین اجتماعی ـ فردیس

فردیس ـ سه راه حافظیه

۶۶۱۸۴۴۵ - ۶

7

تامین اجتماعی ـ فردیس ـ ریاست

فردیس ـ سه راه حافظیه

۶۶۱۸۴۴۴

8

تامین اجتماعی ـ مدیریت درمان ـ تلفنخانه

دهقان ویلای دوم ـ روبروی دامپروری

۴۴۳۱۱۴۰ - ۳

9

تامین اجتماعی ـ مدیریت درمان ـ حراست

دهقان ویلای دوم ـ روبروی دامپروری

۴۴۳۳۰۰۴

10

تامین اجتماعی شعبه ۱ ـ امور اداری

دانشکده

۲۲۳۰۸۲۶

11

تامین اجتماعی شعبه ۱ ـ امورمالی

دانشکده

۲۲۲۶۰۵۴

12

تامین اجتماعی شعبه ۱ ـ ریاست

دانشکده

۲۲۳۰۰۹۸

13

تامین اجتماعی شعبه ۱ ـ صدور دفترچه

دانشکده

۲۳۰۰۱۱

14

تامین اجتماعی شعبه ۱ ـ کامپیوتر

دانشکده

۲

15

تامین اجتماعی شعبه ۲ ـ تلفنخانه

حصارک

۲۲۲۱۸۵۵

16

تامین اجتماعی شعبه ۲ ـ ریاست

حصارک

۴۵۶۰۲۷۶ - ۹

17

تامین اجتماعی شعبه ۲ ـ سوپروایزر

حصارک

۴۵۶۹۹۱۴

18

تامین اجتماعی شعبه ۲ ـ فاکس

حصارک

۴۵۵۲۲۲۸